Duurzaamheid bekijken we door verschillende brillen

Energie

Energiebesparing

Zowel tijdens als na de verbouwing kijken we zeer kritisch naar ons energieverbruik. Energie besparen waar mogelijk zal het credo zijn!

In de praktijk kiezen we in de bouwplannen zoveel mogelijk materialen en technologieën die ervoor zorgen dat we zo min mogelijk energie hoeven te gebruiken. We denken bijvoorbeeld aan natuurlijke isolatiematerialen, hoogwaardig isolatieglas, vraaggestuurde ventilatie, recirculatiedouches en lage temperatuurverwarming in combinatie met zonneboilers en hittepompen.

Energieopwekking

Naast het besparen van energie en materialen, zowel tijdens het bouwproces als daarna, is ons streven het gebouw volledig energieneutraal op te leveren. Dat wil zeggen dat we alle energie die wij gebruiken lokaal en hernieuwbaar willen opwekken. Hybride-panelen op de woongebouwen kunnen naast elektriciteit ook voorzien in warmteopwekking voor heet water en vloerverwarming. En wie weet kunnen we ook nog de krachten bundelen met onze buren in de wijk en zonnestroom delen.

Recycling

zo dus 🙂

Recycling begint al tijdens de sloopwerkzaamheden met het hergebruiken van bakstenen, dakpannen en ander sloopmateriaal waar mogelijk.

In ons woonproject willen we ook water, nutriënten en grondstoffen zoveel mogelijk recyclen. Het liefst willen we ons afvalwatersysteem zó inrichten dat we verschillende soorten gebruikt water kunnen scheiden. Er wordt ingezet op verschillende decentrale technologieën waaronder brongescheiden toiletten (compost of vergisting) met mogelijk struviet terugwinning, zwart water fermentatie (i.c.m. GFT afval) voor productie van biogas en behandeling van grijs water via een helofytenfilter in onze eigen tuin. Daarbij willen we regenwater niet verloren laten gaan op het rioleringssysteem, maar het hergebruiken bijv. als toiletwater of irrigatiewater voor onze moestuin.

Met afvalscheiding gaan we proberen nog meer dan gebruikelijk grondstoffen te recyclen. GFT-afval zullen we composteren om die nutriënten te hergebruiken voor de groei van onze eigen groenten.

Sociaal

Met ons project willen we een nieuwe woonvorm ontwikkelen waarbij we op een uitgebreidere manier met elkaar samenleven. We ontwikkelen een manier van samenleven waarin verschillende generaties naast elkaar leven, we spullen met elkaar kunnen delen en sociocratische besluitvorming geen enkele bewoner uitsluit. Belangrijke pijlers zijn ‘contact’, ‘ontmoeten’ en ‘inspireren’. Contact met elkaar, met de natuur, met de buurt, met de wereld. Elkaar ontmoeten, maar ook nieuwe visies of nieuwe activiteiten ontmoeten waardoor inspiratie ontstaat!

Omgang mens-dier

Wij kijken naar de relatie tussen mens en dier vanuit een nieuwe ethiek. Hierbij gaan we uit van de intrinsieke waarde van een dier, waarbij we stilstaan bij (de ontwikkeling van) een eigen belevingswereld. We stappen hiermee voorbij het beperkte kader van conventionele dierverzorging en omgang, en menen op die manier een hogere kwaliteit van leven voor zowel onze dieren én onszelf mogelijk te maken.

Ecologie

Ons pand staat op een terrein van 1,2 hectare grond. We willen deze ruimte zoveel mogelijk ecologisch inrichten en beheren. Behoud van biodiversiteit en voedselproductie op een verantwoorde manier staan hierbij centraal.

Biodiversiteit

Ons toekomstige thuis moet een thuis blijven voor vele soorten flora en fauna. In de tuin staan nu al monumentale bomen, er huizen vleermuizen in de spelonken van het pand, en er woont een kerkuil. We zetten ons ervoor in om de biodiversiteit op het terrein te behouden en eventueel te vergroten

Stadslandbouw en permacultuur

Op het terrein staan nu al vele soorten fruitbomen en we hebben een flinke moestuin aangelegd. We willen dit graag uitbreiden, om zo in een (groot) deel van eigen voedselbehoefte te kunnen voorzien. We putten uit de landbouwkennis van mensen uit onze eigen groep en uit principes van stadslandbouw en permacultuur.

Daarnaast willen we een educatieve voorbeeldfunctie hebben, om zo kennis over te dragen over duurzaam tuinieren.

Foto’s: Steinar La Engeland, Rinus Groeneveld

Illustraties: Freepik

Pin It on Pinterest

Share This